Växtodling utan vildsvinsskador – ett innovationsprojekt under uppstart

Ragni Andersson

1 november 2018

 

Under det här året har jag ägnat en hel del tid åt vildsvinsskador i jordbruket, eller snarare en konkret idé om hur den här typen av skadegörelse kan förhindras. Det är några entreprenörer i Östergötland som har kopplat in mig på detta. Det handlar om en ny typ av stängselstolpar och teknisk utrustning för att röja gräs på ett mer effektivt sätt. Vi har sökt och beviljats s.k. gruppbildningsstöd från EIP-Agri i landsbygdsprogrammet, och med finansieringshjälp från Almi i Linköping kunde vi bland annat tillverka några prototyper i somras. Vi har även fått coachning från LRF projektkontor och har nu lagt i ytterligare en växel i arbetet med att bilda innovationsgruppen och börja utforma en projektplan med tillhörande budget.

Detta innovationsprojekt är en pusselbit i ett större sammanhang. Det behövs insatser från flera håll för att komma till rätta med vildsvinsproblematiken. Vi ser att situationen nu är helt ohållbar för väldigt många lantbrukare. På en del håll har man slutat odla grödor som t.ex. potatis och ärter. Skadorna i t.ex. spannmål och vall kan bli otroligt stora när grisarna dels äter av den växande grödan, dels ligger i den och – som om det inte vore nog – också bökar upp marken som ett led i sitt idoga födosök. Detsamma gäller betesmarker, där marken riskerar att bli så påverkad att man inte längre uppfyller reglerna för betesmarksstöd. Den växande vildsvinsstammen hotar alltså jordbrukets konkurrenskraft. Omfattningen på skadorna är ett faktum som även behöver beaktas på samhällsnivå när man planerar för vår framtida livsmedelsförsörjning. Lägger man till detta alla vildsvinsolyckor i trafiken m.m. så ser vi snabbt att denna skenande utveckling inte bara skapar problem för lantbruksföretagare, utan också för många andra i samhället.

Vårt projektet känns oerhört angeläget. Stängsling är idag väldigt arbetskrävande, inte minst underhållet av elstängsel i form av gräsröjning m.m. En ökad mekaniseringsgrad av flera av de aktuella arbetsmomenten kan göra stor skillnad. Så fort det blir tillräckligt ekonomiskt intressant att hägna in åker- och betesmark, så tror vi att många kommer att börja göra det. Vi tror även att efterfrågan på smarta och kostnadseffektiva stängslingskoncept kommer öka från trädgårdsnäringen, golfbanor samt från privatkunder med villatomter.

Comments are closed.

 

Recent Posts

Kommentarer

Taggar